REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EMHARA.PL/SKLEP

Obowiązuje od 29.08.2023

SPIS TREŚCI: 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM 
 5. SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY KUPONU PREZENTOWEGO 
 6. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA USŁUGI 
 7. REKLAMACJE
 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Serwis Internetowy www.emhara.pl/sklep dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. 
W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.4.1. FORMULARZ REZERWACJI – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Rezerwacji, w szczególności poprzez wybór Usługi oraz terminu spotkania z kalendarza. 

1.4.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Kuponu Prezentowego do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu płatności. 

1.4.3. KLIENT, USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Serwisu Internetowego, w tym również zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą albo Wykonawcą. 

1.4.4. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.5. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adresem e-mail) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach i Rezerwacjach w Serwisie Internetowym. 

1.4.6. KUPON PREZENTOWY – dostępny w Serwisie Internetowym bon towarowy na okaziciela, który uprawnia jego posiadacza do skorzystania z określonych Usług w okresie ważności Kuponu Prezentowego. 

1.4.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego. 

1.4.8. REZERWACJA – zgłoszenie przez Klienta za pomocą Formularza Rezerwacji chęci skorzystania z Usług świadczonych przez Wykonawcę poza Serwisem Internetowym. 

1.4.9. SERWIS INTERNETOWY – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.emhara.pl/sklep

1.4.10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Michał Hara prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MICHAŁ HARA wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Opatowska 1, 27-600 Sandomierz i adres do doręczeń: ul. Nowogrodzka 20/6, 00-511 Warszawa, NIP 8641794009, REGON 260405422, adres poczty elektronicznej: oraz numer telefonu: (+48) 22 230 23 60. 

1.4.11. UMOWA – umowa zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą lub między Klientem a Wykonawcą, której przedmiotem jest zakup Kuponu Prezentowego albo wykonanie Usługi. 

1.4.12. USŁUGA – dostępna w Serwisie Internetowym usługa (inna niż Usługa Elektroniczna), która wykonywana jest przez wybranego Wykonawcę na rzecz Klienta. 

1.4.13. USŁUGA WYDRUKU – rodzaj Usługi, która polega na wydruku plików graficznych nadesłanych przez Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Wykonawcą w przypadku Usługi Wydruku jest zawsze Usługodawca Serwisu Internetowego. 

1.4.14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego. 

1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.). 

1.4.16. WYKONAWCA – podmiot, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej zajmuje się świadczeniem Usług dostępnych na stronach Serwisu Internetowego. W zależności od ustaleń z Klientem dokonywanych na podstawie Rezerwacji i przed zawarciem Umowy, Wykonawcą może być Usługodawca albo inny podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy, to jest: 

1.4.16.1. Iwona Lasek-Hara prowadząca działalność gospodarczą pod firmą IWONA LASEK-HARA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Nowogrodzka 20/6, 00-511 Warszawa i adres do doręczeń: ul. Nowogrodzka 20/6, 00-511 Warszawa, NIP 8641888354, REGON 387881070. 

1.4.17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zakupu Kuponu Prezentowego od Sprzedawcy. 

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

2.1. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Formularz Rezerwacji. 

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy. Na podany w Formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej zostaje przesłana automatycznie wiadomość zawierająca wygenerowane hasło do Konta. Usługobiorca może zmienić hasło w każdej chwili po zalogowaniu do Konta. Konto można również utworzyć poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia lub Formularza Rezerwacji – z chwilą złożenia Zamówienia lub Rezerwacji Konto zostaje utworzone. 

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Kuponu Prezentowego do elektronicznego koszyka w Serwisie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola akcji – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, kraj, kod pocztowy oraz danych dotyczących Umowy: Kupon/y, ilość Kupon/ów oraz sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. 

2.1.3. Formularz Rezerwacji – korzystanie z Formularza Rezerwacji rozpoczyna się z momentem wyboru przez Klienta pierwszej Usługi w Serwisie Internetowym. Złożenie Rezerwacji następuje po wykonaniu przez Klienta dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rezerwacji i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Rezerwacji pola akcji – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, kraj, kod pocztowy oraz danych dotyczących przedmiotu Rezerwacji: Usługa/i, ilość Usług oraz termin spotkania. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Formularz Rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Rezerwacji za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Rezerwacji za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. 

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych: 

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Usługi, która została wskazana w pkt. 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

2.4.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

2.4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

3.1. Serwis Internetowy umożliwia Klientom zapoznanie się z Usługami świadczonymi przez Wykonawców oraz złożenie Rezerwacji na Usługi. Rezerwacje składane są na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego, jednak sama Umowa o świadczenie Usług zawierana i wykonywana jest dopiero poza Serwisem Internetowym przez jednego z dostępnych Wykonawców. Wybór Wykonawcy oraz szczegółowy zakres Usługi są przedmiotem ustaleń dokonywanych z Klientem w miejscu i czasie wskazanym w przyjętej Rezerwacji. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy jednak Usługi Wydruku – zawarcie i wykonanie Umowy w przedmiocie Usługi Wydruku następuje na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego, a Wykonawcą Usługi Wydruku jest zawsze Usługodawca. 

3.2. Usługodawca może występować w relacji z Klientem nie tylko w roli Wykonawcy Usług, ale również w roli Sprzedawcy Kuponów Prezentowych. Zawarcie i wykonanie Umowy sprzedaży Kuponów Prezentowych następuje na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego, co wymaga złożenia przez Klienta Zamówienia. 

3.3. Ceny uwidocznione na stronach Serwisu Internetowego podane są w złotych polskich. O łącznej cenie Usługi lub Kuponu Prezentowego będącego przedmiotem Zamówienia lub Rezerwacji, a także o ewentualnych dodatkowych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia lub Rezerwacji, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową. 

3.4. Procedura zawarcia Umowy w Serwisie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia: 

3.4.1. Zawarcie Umowy między Klientem a Sprzedawcą/Wykonawcą w przedmiocie Kuponów Prezentowych lub Usług Wydruku jest możliwe po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu. 

3.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca/Wykonawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę/Wykonawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy/Wykonawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Sprzedawcą/Wykonawcą. 

3.4.3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2 Regulaminu. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Serwisu Internetowego. 

3.5. Procedura dokonania Rezerwacji w Serwisie Internetowym za pomocą Formularza Rezerwacji: 

3.5.1. Zawarcie Umowy między Klientem a Wykonawcą w przedmiocie Usług dostępnych na stronach Serwisu Internetowego jest możliwe po uprzednim złożeniu przez Klienta Rezerwacji za pomocą Formularza Rezerwacji zgodnie z pkt. 2.1.3 Regulaminu. 

3.5.2. Po złożeniu Rezerwacji Usługodawca niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie oraz jednocześnie przystępuje do weryfikacji wskazanego w Rezerwacji terminu spotkania. Potwierdzenie otrzymania Rezerwacji i rozpoczęcia jej weryfikacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Rezerwacji i o rozpoczęciu jej weryfikacji. 

3.5.3. W ciągu 12 dni od otrzymania Rezerwacji, jednak nie później niż 24 godzin przed planowanym terminem Rezerwacji, Usługodawca przesyła Klientowi stosowną wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie przyjęcia Rezerwacji albo informację o braku możliwości przyjęcia Rezerwacji we wskazanym terminie. Jeśli Rezerwacja nie zostanie przyjęta, Klient ma możliwość ponownego złożenia Rezerwacji na inny termin w taki sam sposób, jak za pierwszym razem. Przyjęcie Rezerwacji nie jest tożsame z zawarciem Umowy, lecz oznacza możliwość zawarcia Umowy z jednym z Wykonawców w terminie i miejscu wskazanym w Rezerwacji. 

3.5.4. Usługodawca jest uprawniony do dokonania jednostronnej zmiany lub anulowania Rezerwacji w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających podjęcie takiego działania przez Usługodawcę o czym Klient zostanie poinformowany stosowną wiadomością e-mail. Zmiana lub anulowanie rezerwacji przez Usługodawcę może nastąpić z powodu ważnych przyczyn takich jak: awarie sprzętu skutkujące niemożnością wykonania usługi, błędy w systemie rezerwacji skutkujące niemożnością wykonania usługi, choroba osoby wyznaczonej do wykonania usługi, działanie siły wyższej skutkujące niemożnością wykonania usługi lub jeśli Klient nie stawi się w wyznaczonym miejscu i terminie wskazanym w Rezerwacji. Za niestawienie uznaje się spóźnienie przekraczające 5 minut.
Jeśli Rezerwacja zostanie anulowana przez Usługodawcę, Klient ma możliwość ponownego złożenia Rezerwacji na inny termin w taki sam sposób, jak za pierwszym razem lub rezygnacji. Wszelkie opłaty wniesione przez Klienta na poczet Rezerwacji zostaną przeniesione na nową Rezerwację. Jeśli klient nie złoży nowej Rezerwacji w ciągu 24 godzin od anulowania Rezerwacji otrzyma pełny zwrot środków w terminie 14 dni na rachunek bankowy powiązany ze sposobem płatności, z którego Klient skorzystał podczas składania Rezerwacji.

3.5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści przyjętej Rezerwacji następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.5.3 Regulaminu. Treść Rezerwacji jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Serwisu Internetowego Usługodawcy. 

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM 

4.1. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego możliwe jest dokonanie płatności za Zamówienia oraz Rezerwacje. 

4.2. W przypadku Rezerwacji płatność Klienta traktowana jest jak opłata rezerwacyjna, która w razie przyjęcia Rezerwacji zaliczana jest na poczet należności za Usługę wymagalnej po zawarciu Umowy z Wykonawcą. Opłata rezerwacyjna zwracana jest Klientowi niezwłocznie, jeżeli Rezerwacja nie dojdzie do skutku. 

4.3. Usługodawca udostępnia Klientom następujące sposoby płatności: 

4.3.1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro za pośrednictwem serwisu AutoPay – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.autopay.pl. 

4.3.1.1. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi spółka Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000320590 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy, NIP 5851351185, REGON 191781561.

4.3.1.2. Płatność elektroniczna oferowana za pośrednictwem serwisu Paynow.
Blik, szybki przelew online, Płatność Kartą, Google Pay.

4.4. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia lub Rezerwacji. 

5. SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY KUPONU PREZENTOWEGO 

5.1. Dostarczenie Kuponu Prezentowego do Klienta jest nieodpłatne, chyba że Umowa stanowi inaczej. 

5.2. Dostarczenie Kuponu Prezentowego przez Sprzedawcę następuje za pomocą przesyłki elektronicznej. 

5.3. Przesyłka elektroniczna polega na przesłaniu Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia Kuponu Prezentowego w postaci pliku komputerowego, umożliwiającego jego pobranie i zapisanie w pamięci urządzenia końcowego Klienta.

5.4. Termin dostarczenia Kuponu Prezentowego do Klienta wynosi 48 godzin od chwili odnotowania płatności Klienta na rachunku bankowym lub rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy, chyba że w opisie Kuponu Prezentowego lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. 

6. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA USŁUGI

6.1. Usługi są wykonywane przez Wykonawców w studio fotograficznym zlokalizowanym pod adresem: ul. Nowogrodzka 20/6, 00-511 Warszawa albo – jeśli w opisie Usługi znajduje się taka informacja – w miejscu ustalonym wspólnie z Klientem. Wyjątkiem jest Usługa Wydruku – zawarcie i wykonanie Umowy w przedmiocie wydruku plików graficznych Klienta następuje na odległość i realizowane jest przez Usługodawcę Serwisu Internetowego na podstawie Zamówienia Klienta. 

6.2. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług jest możliwe po stawieniu się przez Klienta w miejscu i terminie wskazanym w przyjętej Rezerwacji. 

6.3. Przyjęcie Rezerwacji nie zobowiązuje Klienta do zawarcia Umowy, jednak w razie jakichkolwiek przeszkód uniemożliwiających Klientowi stawienie się w zarezerwowanym terminie Usługi, Klient powinien powiadomić Usługodawcę o swojej rezygnacji oraz ewentualnie ustalić inny możliwy termin Usługi. 

6.4. Klient przed wyrażeniem woli związania się Umową jest informowany o Wykonawcy, który będzie realizował Usługę, a także o pozostałych szczegółach Usługi, takich jak całkowita cena, sposób, miejsce i czas jej wykonania. Jeżeli Rezerwacja Klienta zawierała już powyższe informacje na temat Usługi, przyjmuje się, że są one wiążące, o ile Wykonawca nie uzgodni z Klientem inaczej przed rozpoczęciem świadczenia Usługi. 

6.5. W zależności od ustaleń z Wykonawcą, z którym Klient zawiera Umowę, cena Usługi płatna jest bezpośrednio przed rozpoczęciem jej realizacji lub po zakończeniu świadczenia Usługi. Klient może również skorzystać z Usługi bez dodatkowych opłat, jeśli (1) okaże ważny Kupon Prezentowy opiewający co najmniej na wartość ceny Usługi ustalonej z Wykonawcą albo (2) złożył Rezerwację na Usługę, której płatnikiem zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami jest osoba trzecia (np. pracodawca Klienta). Dostępne sposoby płatności za Usługę obejmują płatność w gotówce lub kartą płatniczą. 

6.6. Jeśli Klient dokonał płatności za Usługę z góry w chwili składania Rezerwacji przez stronę Serwisu Internetowego, uiszczoną przez niego kwotę traktuje się jako opłatę rezerwacyjną, która w razie przyjęcia Rezerwacji zaliczana jest na poczet należności za Usługę wymagalnej po zawarciu Umowy z Wykonawcą. W takim wypadku Klient nie dokonuje już żadnych płatności w miejscu wykonania Usługi, chyba że z Rezerwacji wynikało inaczej. 

7. REKLAMACJE

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy/Usługodawcy albo Wykonawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Kupon Prezentowy lub Usługa są niezgodne z zawartą Umową, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. 

7.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Kupon Prezentowy wolny od wad. Wykonawca obowiązany jest wykonać Usługę z należytą starannością. 

7.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład: 

7.3.1. pisemnie na adres: ul. Nowogrodzka 20/6, 00-511 Warszawa; 

7.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

7.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Klienta co do sposobu rozwiązania reklamacji; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę lub Wykonawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

7.5. Sprzedawca lub Wykonawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Sprzedawca lub Wykonawca nie ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że uznał ją za zasadną. 

7.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy oraz Wykonawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona. 

8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

8.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

8.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora). 

8.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php). 

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

9.1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

9.2. Z zastrzeżeniem pkt. 9.1 Regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.7 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: 

9.2.1. pisemnie na adres: ul. Nowogrodzka 20/6, 00-511 Warszawa; 

9.2.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

9.3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. 

9.4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 

9.4.1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; 

9.4.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. 

9.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. 

9.6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą której dokonano zapłaty. 

9.7. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. 

9.8. Zawarte w niniejszym punkcie 9. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności 

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.1. Niniejszy punkt 10. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności. 

10.2. Sprzedawcy/Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem/Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta/Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy/Usługodawcy. 

10.3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy. 

10.4. Sprzedawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta, w szczególności podanych w trakcie składania przez niego Zamówienia. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta na czas trwania weryfikacji. 

10.5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia. 

10.6. Odpowiedzialność Sprzedawcy/Usługodawcy w stosunku do Klienta/Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości uiszczonych kosztów z tytułu Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta/Usługobiorcę w stosunku do Sprzedawcy/Usługodawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy lub niezwiązanych z Umową. Sprzedawca/Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta/Usługobiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta/Usługobiorcy. 

10.7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy. 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim. 

11.2. Zmiana Regulaminu: 

11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów i terminów płatności lub dostaw; dodania, usunięcia lub zmiany Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 

11.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy. 

11.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia lub Rezerwacje oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy. 

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.