REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EMHARA.PL/SKLEP

Obowiązuje od 29.08.2023

SPIS TREŚCI: 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM 
 5. SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY KUPONU PREZENTOWEGO 
 6. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA USŁUGI 
 7. REKLAMACJE
 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Serwis Internetowy www.emhara.pl/sklep dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. 
W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.4.1. FORMULARZ REZERWACJI – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Rezerwacji, w szczególności poprzez wybór Usługi oraz terminu spotkania z kalendarza. 

1.4.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Kuponu Prezentowego do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu płatności. 

1.4.3. KLIENT, USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Serwisu Internetowego, w tym również zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą albo Wykonawcą. 

1.4.4. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.5. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adresem e-mail) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach i Rezerwacjach w Serwisie Internetowym. 

1.4.6. KUPON PREZENTOWY – dostępny w Serwisie Internetowym bon towarowy na okaziciela, który uprawnia jego posiadacza do skorzystania z określonych Usług w okresie ważności Kuponu Prezentowego. 

1.4.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego. 

1.4.8. REZERWACJA – zgłoszenie przez Klienta za pomocą Formularza Rezerwacji chęci skorzystania z Usług świadczonych przez Wykonawcę poza Serwisem Internetowym. 

1.4.9. SERWIS INTERNETOWY – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.emhara.pl/sklep

1.4.10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Michał Hara prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MICHAŁ HARA wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Opatowska 1, 27-600 Sandomierz i adres do doręczeń: ul. Nowogrodzka 20/6, 00-511 Warszawa, NIP 8641794009, REGON 260405422, adres poczty elektronicznej: oraz numer telefonu: (+48) 22 230 23 60. 

1.4.11. UMOWA – umowa zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą lub między Klientem a Wykonawcą, której przedmiotem jest zakup Kuponu Prezentowego albo wykonanie Usługi. 

1.4.12. USŁUGA – dostępna w Serwisie Internetowym usługa (inna niż Usługa Elektroniczna), która wykonywana jest przez wybranego Wykonawcę na rzecz Klienta. 

1.4.13. USŁUGA WYDRUKU – rodzaj Usługi, która polega na wydruku plików graficznych nadesłanych przez Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Wykonawcą w przypadku Usługi Wydruku jest zawsze Usługodawca Serwisu Internetowego. 

1.4.14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego. 

1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.). 

1.4.16. WYKONAWCA – podmiot, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej zajmuje się świadczeniem Usług dostępnych na stronach Serwisu Internetowego. W zależności od ustaleń z Klientem dokonywanych na podstawie Rezerwacji i przed zawarciem Umowy, Wykonawcą może być Usługodawca albo inny podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy, to jest: 

1.4.16.1. Iwona Lasek-Hara prowadząca działalność gospodarczą pod firmą IWONA LASEK-HARA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Nowogrodzka 20/6, 00-511 Warszawa i adres do doręczeń: ul. Nowogrodzka 20/6, 00-511 Warszawa, NIP 8641888354, REGON 387881070. 

1.4.17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zakupu Kuponu Prezentowego od Sprzedawcy. 

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

2.1. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Formularz Rezerwacji. 

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy. Na podany w Formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej zostaje przesłana automatycznie wiadomość zawierająca wygenerowane hasło do Konta. Usługobiorca może zmienić hasło w każdej chwili po zalogowaniu do Konta. Konto można również utworzyć poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia lub Formularza Rezerwacji – z chwilą złożenia Zamówienia lub Rezerwacji Konto zostaje utworzone. 

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Kuponu Prezentowego do elektronicznego koszyka w Serwisie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola akcji – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, kraj, kod pocztowy oraz danych dotyczących Umowy: Kupon/y, ilość Kupon/ów oraz sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. 

2.1.3. Formularz Rezerwacji – korzystanie z Formularza Rezerwacji rozpoczyna się z momentem wyboru przez Klienta pierwszej Usługi w Serwisie Internetowym. Złożenie Rezerwacji następuje po wykonaniu przez Klienta dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rezerwacji i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Rezerwacji pola akcji – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, kraj, kod pocztowy oraz danych dotyczących przedmiotu Rezerwacji: Usługa/i, ilość Usług oraz termin spotkania. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Formularz Rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Rezerwacji za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Rezerwacji za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. 

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych: 

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Usługi, która została wskazana w pkt. 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

2.4.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

2.4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

3.1. Serwis Internetowy umożliwia Klientom zapoznanie się z Usługami świadczonymi przez Wykonawców oraz złożenie Rezerwacji na Usługi. Rezerwacje składane są na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego, jednak sama Umowa o świadczenie Usług zawierana i wykonywana jest dopiero poza Serwisem Internetowym przez jednego z dostępnych Wykonawców. Wybór Wykonawcy oraz szczegółowy zakres Usługi są przedmiotem ustaleń dokonywanych z Klientem w miejscu i czasie wskazanym w przyjętej Rezerwacji. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy jednak Usługi Wydruku – zawarcie i wykonanie Umowy w przedmiocie Usługi Wydruku następuje na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego, a Wykonawcą Usługi Wydruku jest zawsze Usługodawca. 

3.2. Usługodawca może występować w relacji z Klientem nie tylko w roli Wykonawcy Usług, ale również w roli Sprzedawcy Kuponów Prezentowych. Zawarcie i wykonanie Umowy sprzedaży Kuponów Prezentowych następuje na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego, co wymaga złożenia przez Klienta Zamówienia. 

3.3. Ceny uwidocznione na stronach Serwisu Internetowego podane są w złotych polskich. O łącznej cenie Usługi lub Kuponu Prezentowego będącego przedmiotem Zamówienia lub Rezerwacji, a także o ewentualnych dodatkowych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia lub Rezerwacji, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową. 

3.4. Procedura zawarcia Umowy w Serwisie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia: 

3.4.1. Zawarcie Umowy między Klientem a Sprzedawcą/Wykonawcą w przedmiocie Kuponów Prezentowych lub Usług Wydruku jest możliwe po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu. 

3.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca/Wykonawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę/Wykonawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy/Wykonawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Sprzedawcą/Wykonawcą. 

3.4.3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2 Regulaminu. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Serwisu Internetowego. 

3.5. Procedura dokonania Rezerwacji w Serwisie Internetowym za pomocą Formularza Rezerwacji: 

3.5.1. Zawarcie Umowy między Klientem a Wykonawcą w przedmiocie Usług dostępnych na stronach Serwisu Internetowego jest możliwe po uprzednim złożeniu przez Klienta Rezerwacji za pomocą Formularza Rezerwacji zgodnie z pkt. 2.1.3 Regulaminu. 

3.5.2. Po złożeniu Rezerwacji Usługodawca niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie oraz jednocześnie przystępuje do weryfikacji wskazanego w Rezerwacji terminu spotkania. Potwierdzenie otrzymania Rezerwacji i rozpoczęcia jej weryfikacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Rezerwacji i o rozpoczęciu jej weryfikacji. 

3.5.3. W ciągu 12 dni od otrzymania Rezerwacji, jednak nie później niż 24 godzin przed planowanym terminem Rezerwacji, Usługodawca przesyła Klientowi stosowną wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie przyjęcia Rezerwacji albo informację o braku możliwości przyjęcia Rezerwacji we wskazanym terminie. Jeśli Rezerwacja nie zostanie przyjęta, Klient ma możliwość ponownego złożenia Rezerwacji na inny termin w taki sam sposób, jak za pierwszym razem. Przyjęcie Rezerwacji nie jest tożsame z zawarciem Umowy, lecz oznacza możliwość zawarcia Umowy z jednym z Wykonawców w terminie i miejscu wskazanym w Rezerwacji. 

3.5.4. Usługodawca jest uprawniony do dokonania jednostronnej zmiany lub anulowania Rezerwacji w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających podjęcie takiego działania przez Usługodawcę o czym Klient zostanie poinformowany stosowną wiadomością e-mail. Zmiana lub anulowanie rezerwacji przez Usługodawcę może nastąpić z powodu ważnych przyczyn takich jak: awarie sprzętu skutkujące niemożnością wykonania usługi, błędy w systemie rezerwacji skutkujące niemożnością wykonania usługi, choroba osoby wyznaczonej do wykonania usługi, działanie siły wyższej skutkujące niemożnością wykonania usługi lub jeśli Klient nie stawi się w wyznaczonym miejscu i terminie wskazanym w Rezerwacji. Za niestawienie uznaje się spóźnienie przekraczające 5 minut.
Jeśli Rezerwacja zostanie anulowana przez Usługodawcę, Klient ma możliwość ponownego złożenia Rezerwacji na inny termin w taki sam sposób, jak za pierwszym razem lub rezygnacji. Wszelkie opłaty wniesione przez Klienta na poczet Rezerwacji zostaną przeniesione na nową Rezerwację. Jeśli klient nie złoży nowej Rezerwacji w ciągu 24 godzin od anulowania Rezerwacji otrzyma pełny zwrot środków w terminie 14 dni na rachunek bankowy powiązany ze sposobem płatności, z którego Klient skorzystał podczas składania Rezerwacji.

3.5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści przyjętej Rezerwacji następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.5.3 Regulaminu. Treść Rezerwacji jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Serwisu Internetowego Usługodawcy. 

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM 

4.1. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego możliwe jest dokonanie płatności za Zamówienia oraz Rezerwacje. 

4.2. W przypadku Rezerwacji płatność Klienta traktowana jest jak opłata rezerwacyjna, która w razie przyjęcia Rezerwacji zaliczana jest na poczet należności za Usługę wymagalnej po zawarciu Umowy z Wykonawcą. Opłata rezerwacyjna zwracana jest Klientowi niezwłocznie, jeżeli Rezerwacja nie dojdzie do skutku. 

4.3. Usługodawca udostępnia Klientom następujące sposoby płatności: 

4.3.1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro za pośrednictwem serwisu AutoPay – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.autopay.pl. 

4.3.1.1. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi spółka Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000320590 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy, NIP 5851351185, REGON 191781561.

4.3.1.2. Płatność elektroniczna oferowana za pośrednictwem serwisu Paynow.
Blik, szybki przelew online, Płatność Kartą, Google Pay.

4.4. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia lub Rezerwacji. 

5. SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY KUPONU PREZENTOWEGO 

5.1. Dostarczenie Kuponu Prezentowego do Klienta jest nieodpłatne, chyba że Umowa stanowi inaczej. 

5.2. Dostarczenie Kuponu Prezent