REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EMHARA.PL/SKLEP

Obowiązuje od 29.08.2023

SPIS TREŚCI: 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM 
 5. SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY KUPONU PREZENTOWEGO 
 6. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA USŁUGI 
 7. REKLAMACJE
 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Serwis Internetowy www.emhara.pl/sklep dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. 
W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.4.1. FORMULARZ REZERWACJI – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Rezerwacji, w szczególności poprzez wybór Usługi oraz terminu spotkania z kalendarza. 

1.4.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Kuponu Prezentowego do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu płatności. 

1.4.3. KLIENT, USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Serwisu Internetowego, w tym również zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą albo Wykonawcą. 

1.4.4. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.5. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adresem e-mail) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach i Rezerwacjach w Serwisie Internetowym. 

1.4.6. KUPON PREZENTOWY – dostępny w Serwisie Internetowym bon towarowy na okaziciela, który uprawnia jego posiadacza do skorzystania z określonych Usług w okresie ważności Kuponu Prezentowego. 

1.4.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego. 

1.4.8. REZERWACJA – zgłoszenie przez Klienta za pomocą Formularza Rezerwacji chęci skorzystania z Usług świadczonych przez Wykonawcę poza Serwisem Internetowym. 

1.4.9. SERWIS INTERNETOWY – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.emhara.pl/sklep

1.4.10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Michał Hara prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MICHAŁ HARA wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Opatowska 1, 27-600 Sandomierz i adres do doręczeń: ul. Nowogrodzka 20/6, 00-511 Warszawa, NIP 8641794009, REGON 260405422, adres poczty elektronicznej: oraz numer telefonu: (+48) 22 230 23 60. 

1.4.11. UMOWA – umowa zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą lub między Klientem a Wykonawcą, której przedmiotem jest zakup Kuponu Prezentowego albo wykonanie Usługi. 

1.4.12. USŁUGA – dostępna w Serwisie Internetowym usługa (inna niż Usługa Elektroniczna), która wykonywana jest przez wybranego Wykonawcę na rzecz Klienta. 

1.4.13. USŁUGA WYDRUKU – rodzaj Usługi, która polega na wydruku plików graficznych nadesłanych przez Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Wykonawcą w przypadku Usługi Wydruku jest zawsze Usługodawca Serwisu Internetowego. 

1.4.14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego. 

1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.). 

1.4.16. WYKONAWCA – podmiot, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej zajmuje się świadczeniem Usług dostępnych na stronach Serwisu Internetowego. W zależności od ustaleń z Klientem dokonywanych na podstawie Rezerwacji i przed zawarciem Umowy, Wykonawcą może być Usługodawca albo inny podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy, to jest: 

1.4.16.1. Iwona Lasek-Hara prowadząca działalność gospodarczą pod firmą IWONA LASEK-HARA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Nowogrodzka 20/6, 00-511 Warszawa i adres do doręczeń: ul. Nowogrodzka 20/6, 00-511 Warszawa, NIP 8641888354, REGON 387881070. 

1.4.17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zakupu Kuponu Prezentowego od Sprzedawcy. 

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

2.1. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Formularz Rezerwacji. 

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy. Na podany w Formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej zostaje przesłana automatycznie wiadomość zawierająca wygenerowane hasło do Konta. Usługobiorca może zmienić hasło w każdej chwili po zalogowaniu do Konta. Konto można również utworzyć poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia lub Formularza Rezerwacji – z chwilą złożenia Zamówienia lub Rezerwacji Konto zostaje utworzone. 

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Kuponu Prezentowego do elektronicznego koszyka w Serwisie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola akcji – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, kraj, kod pocztowy oraz danych dotyczących Umowy: Kupon/y, ilość Kupon/ów oraz sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. 

2.1.3. Formularz Rezerwacji – korzystanie z Formularza Rezerwacji rozpoczyna się z momentem wyboru przez Klienta pierwszej Usługi w Serwisie Internetowym. Złożenie Rezerwacji następuje po wykonaniu przez Klienta dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rezerwacji i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Rezerwacji pola akcji – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, kraj, kod pocztowy oraz danych dotyczących przedmiotu Rezerwacji: Usługa/i, ilość Usług oraz termin spotkania. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Formularz Rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Rezerwacji za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Rezerwacji za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. 

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych: 

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Usługi, która została wskazana w pkt. 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

2.4.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

2.4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

3.1. Serwis Internetowy umożliwia Klientom zapoznanie się z Usługami świadczonymi przez Wykonawców oraz złożenie Rezerwacji na Usługi. Rezerwacje składane są na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego, jednak sama Umowa o świadczenie Usług zawierana i wykonywana jest dopiero poza Serwisem Internetowym przez jednego z dostępnych Wykonawców. Wybór Wykonawcy oraz szczegółowy zakres Usługi są przedmiotem ustaleń dokonywanych z Klientem w miejscu i czasie wskazanym w przyjętej Rezerwacji. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy jednak Usługi Wydruku – zawarcie i wykonanie Umowy w przedmiocie Usługi Wydruku następuje na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego, a Wykonawcą Usługi Wydruku jest zawsze Usługodawca. 

3.2. Usługodawca może występować w relacji z Klientem nie tylko w roli Wykonawcy Usług, ale również w roli Sprzedawcy Kuponów Prezentowych. Zawarcie i wykonanie Umowy sprzedaży Kuponów Prezentowych następuje na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego, co wymaga złożenia przez Klienta Zamówienia. 

3.3. Ceny uwidocznione na stronach Serwisu Internetowego podane są w złotych polskich. O łącznej cenie Usługi lub Kuponu Prezentowego będącego przedmiotem Zamówienia lub Rezerwacji, a także o ewentualnych dodatkowych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia lub Rezerwacji, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową. 

3.4. Procedura zawarcia Umowy w Serwisie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia: 

3.4.1. Zawarcie Umowy między Klientem a Sprzedawcą/Wykonawcą w przedmiocie Kuponów Prezentowych lub Usług Wydruku jest możliwe po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu. 

3.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca/Wykonawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę/Wykonawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy/Wykonawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Sprzedawcą/Wykonawcą. 

3.4.3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2 Regulaminu. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Serwisu Internetowego. 

3.5. Procedura dokonania Rezerwacji w Serwisie Internetowym za pomocą Formularza Rezerwacji: 

3.5.1. Zawarcie Umowy między Klientem a Wykonawcą w przedmiocie Usług dostępnych na stronach Serwisu Internetowego jest możliwe po uprzednim złożeniu przez Klienta Rezerwacji za pomocą Formularza Rezerwacji zgodnie z pkt. 2.1.3 Regulaminu. 

3.5.2. Po złożeniu Rezerwacji Usługodawca niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie oraz jednocześnie przystępuje do weryfikacji wskazanego w Rezerwacji terminu spotkania. Potwierdzenie otrzymania Rezerwacji i rozpoczęcia jej weryfikacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Rezerwacji i o rozpoczęciu jej weryfikacji. 

3.5.3. W ciągu 12 dni od otrzymania Rezerwacji, jednak nie później niż 24 godzin przed planowanym terminem Rezerwacji, Usługodawca przesyła Klientowi stosowną wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie przyjęcia Rezerwacji albo informację o braku możliwości przyjęcia Rezerwacji we wskazanym terminie. Jeśli Rezerwacja nie zostanie przyjęta, Klient ma możliwość ponownego złożenia Rezerwacji na inny termin w taki sam sposób, jak za pierwszym razem. Przyjęcie Rezerwacji nie jest tożsame z zawarciem Umowy, lecz oznacza możliwość zawarcia Umowy z jednym z Wykonawców w terminie i miejscu wskazanym w Rezerwacji. 

3.5.4. Usługodawca jest uprawniony do dokonania jednostronnej zmiany lub anulowania Rezerwacji w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających podjęcie takiego działania przez Usługodawcę o czym Klient zostanie poinformowany stosowną wiadomością e-mail. Zmiana lub anulowanie rezerwacji przez Usługodawcę może nastąpić z powodu ważnych przyczyn takich jak: awarie sprzętu skutkujące niemożnością wykonania usługi, błędy w systemie rezerwacji skutkujące niemożnością wykonania usługi, choroba osoby wyznaczonej do wykonania usługi, działanie siły wyższej skutkujące niemożnością wykonania usługi lub jeśli Klient nie stawi się w wyznaczonym miejscu i terminie wskazanym w Rezerwacji. Za niestawienie uznaje się spóźnienie przekraczające 5 minut.
Jeśli Rezerwacja zostanie anulowana przez Usługodawcę, Klient ma możliwość ponownego złożenia Rezerwacji na inny termin w taki sam sposób, jak za pierwszym razem lub rezygnacji. Wszelkie opłaty wniesione przez Klienta na poczet Rezerwacji zostaną przeniesione na nową Rezerwację. Jeśli klient nie złoży nowej Rezerwacji w ciągu 24 godzin od anulowania Rezerwacji otrzyma pełny zwrot środków w terminie 14 dni na rachunek bankowy powiązany ze sposobem płatności, z którego Klient skorzystał podczas składania Rezerwacji.

3.5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści przyjętej Rezerwacji następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.5.3 Regulaminu. Treść Rezerwacji jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Serwisu Internetowego Usługodawcy. 

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM 

4.1. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego możliwe jest dokonanie płatności za Zamówienia oraz Rezerwacje. 

4.2. W przypadku Rezerwacji płatność Klienta traktowana jest jak opłata rezerwacyjna, która w razie przyjęcia Rezerwacji zaliczana jest na poczet należności za Usługę wymagalnej po zawarciu Umowy z Wykonawcą. Opłata rezerwacyjna zwracana jest Klientowi niezwłocznie, jeżeli Rezerwacja nie dojdzie do skutku. 

4.3. Usługodawca udostępnia Klientom następujące sposoby płatności: 

4.3.1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro za pośrednictwem serwisu AutoPay – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Skl